Oferty pracy :: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Oferty pracy


Postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o.

Informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o. ogłoszonego w dniu 20.05.2019 r.
W wyniku jego przeprowadzenia na stanowisko Prezesa Zarządu został wybrany Pan Andrzej Cyganowski.

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp z o.o., ogłasza postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o.

Do postępowania może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. posiada wyksztalcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, w dziedzinie nauk ekonomicznych lub prawnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie na innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego i co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary, chyba że właściwy sąd zwolnił go z zakazu,
  6. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Ponadto kandydat nie może spełniać żadnego z następujących warunków:

A. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

B. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

C. jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

D. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej,

E. jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Kandydat składa następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu postępowania:

1)   list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,

2)   pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki,

3)   dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

4)   świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. 2,  i 3,

5)   oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w pkt, 4, 5, oraz 6,

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Spółki,

7)   oświadczenia kandydata o niespełnieniu dodatkowych warunków określonych w  pkt. A,B,C,D,E,

8)   (*) inne dokumenty - według uznania kandydata - potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności w zakresie jednego, lub niektórych lub wszystkich niżej wymienionych obszarów:

  • Doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym w obszarze tworzenia i wdrażania do sprzedaży produktów bankowych, w szczególności w zakresie finansowania MŚP (znajomość rynku kredytów dla przedsiębiorstw)
  • Doświadczenie w stosowaniu regulacji prawnych dotyczących zasad wykorzystywania i systemu instytucjonalnego wdrażania programów finansowanych ze środków unijnych
  • Doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis i prawa bankowego

 

(*) UWAGA: dokumenty wskazane w pkt 8) powyżej nie są obligatoryjne, lecz fakultatywne, co oznacza, że kandydat może, ale nie musi posiadać takich dokumentów, aby móc wziąć udział w procedurze rekrutacji; podejmując decyzję, czy przedstawić dokumenty fakultatywne, o których tu mowa, kandydat musi liczyć się z tym, że ich nieprzedstawienie spowoduje, że w zakresie kryterium "Spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze"  Kandydat otrzyma 0 (zero) punktów.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 5, 6 i 7 powinny być przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Spółki mieszczącym się w siedzibie Spółki pod adresem:

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy  Sp. z o.o. ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków

lub

drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy  Sp. z o.o. ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków, z opisem na kopercie "Nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2019 r. godz. 15.00. Na stanowisko Prezesa Zarządu" oraz podanym numerem telefonu do kandydata.

Zgłoszenia do postępowania należy składać do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Spółki, zostaną zniszczone.

UWAGA: w razie zgłoszeń nadsyłanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz chwila fizycznego wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki, co oznacza, że korzystając z drogi pocztowej ryzyko niedostarczenia przez operatora pocztowego przesyłki ze zgłoszeniem przed w/w dniem do godz. 15.00 obciąża wyłącznie Kandydata.

Pozostałe Regulacje dot. przedmiotowego postępowania rekrutacyjnego objęto Regulaminem dostępnym na stronie internetowej: www.poreczeniowy.pl i www.marr.pl.

Dokumenty do pobrania

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...